1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Firma ALUNEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Producent”) z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, adres: Osiedle Parkowe 17, 66-470 Kostrzyn nad Odra, prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem KRS: 0001054191, REGON: 526173578, NIP: 5981655618.
 3. Działalność Producenta obejmuje produkcję oraz sprzedaż rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych, markiz fasadowych, pergoli, wiat garażowych z aluminium oraz innych towarów, które zawiera oferta handlowa Producenta. (dalej: „Produkty”)
 4. Ogólne warunki współpracy (dalej: „OWW”) określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży Produktów przez Producenta na rzecz klienta
  (przedsiębiorca krajowy z aktywnym NIP-em, przedsiębiorca zagraniczny
  z aktywnym numerem NIP UE , klient indywidualny krajowy oraz zagraniczny ).(dalej: „Klient”)
 5. OWW stanowią integralną cześć umów/zamówień sprzedaży zawieranych przez Producenta. Warunki współpracy podane są do wiadomości
  i akceptacji Klienta. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Producentem przyjęcie przezeń OWW przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.
 6. Porozumienia zawarte uzupełniająco lub odmiennie do postanowień OWW mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWW, jeżeli zostały zawarte między Producentem a Klientem na piśmie.
 7. OFERTY/ZAMÓWIENIA
 8. Oferty, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez ALUNEST mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki towarów prezentowane przez ALUNEST mają charakter wyłącznie materiałów poglądowych. Reklamy lub ogłoszenia ALUNEST
  o oferowanych towarach, jak i prezentowane przez ALUNEST wzorce oraz próbki towarów nie stanowią oferty firmy, jak również zapewnień
  o cechach towarów sprzedawanych przez Producenta. Wszelkie próbki, wzorniki należy traktować jako materiały poglądowe w odniesieniu
  do jakości i kolorów i nie stanowią one podstawy do reklamacji.
 9. Oferty cenowe wysyłane są do Klientów w dokumentach .pdf.
  Ich aktualność od momentu wysłania zawsze określona zostaje w ofercie.
 10. Klient może złożyć zamówienie na Produkty:
 1. osobiście w siedzibie firmy (poprzez złożenie pisemnego zamówienia).
 2. pocztą elektroniczną, również w formie pisemnej
 • Klient potwierdza zgodność przedstawionej przez Producenta wyceny
  ze złożonym przez siebie zamówieniem, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie, która zawiera zamówienie wraz z pomiarami, jak również pocztą elektroniczną. Taka forma potwierdzenia jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią zamówienia (zgodność pod względem ilości, asortymentu, wymiarów, kolorystyki, typów, cen oraz pozostałych elementów zamówienia), jego akceptacją oraz ponoszeniem odpowiedzialności za wszelkie niezgodności
  w przedstawionej przez Producenta wycenie z treścią zamówienia.
 • Zamówienie powinno określać towary wraz z ich specyfikacją, ich ilość, termin i miejsce dostarczenia towarów, sposób wydania towarów oraz formę i termin płatności.
 • Prawo własności odebranych/dostarczonych / zamontowanych Produktów przechodzi na Klienta w momencie pełnej zapłaty wartości zlecenia.
 • DOSTAWY
 • Termin realizacji / dostawy zleceń przekazywany jest Klientowi drogą mailową w oparciu o przewidywaną wydajność produkcyjną i magazynową Producenta. Sugerowany przez Klienta w zamówieniu termin realizacji nie jest wiążący dla Producenta.
 • Terminowość dostaw uzależniona jest od terminowego otrzymywania niezbędnych komponentów do wytworzenia Produktów. Wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności lub przeszkód może warunkować wydłużeniem założonego i wskazanego przez Producenta w zamówieniu terminu dostawy.
 • W powyższej sytuacji warunki dostawy Produktów będą ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Możliwy jest także odbiór osobisty Produktów w siedzibie Producenta.
 • Klient nie może powoływać się na niezgodność zamówionych towarów
  ze złożonym zamówieniem lub zawartą Umową, jeżeli towary zostały wytworzone zgodnie z właściwą dla zamówionych towarów Dokumentacją Konstrukcyjno- Projektową oraz Dokumentacją Techniczno- Eksploatacyjną, Deklaracją Właściwości Użytkowych, Deklaracją Zgodności dla systemów napędzanych silnikiem oraz Informacją dla Montażu Elementów Zabezpieczających dla systemów wewnętrznych albo towary zostały wytworzone zgodnie ze szczególnym życzeniem i wymaganiami podanymi przez Klienta.
 • Produkty dostarczane są do Klienta na drewnianych paletach lub kartonach.
 • Ryzyko uszkodzenia bądź utraty Produktów przechodzi na stronę Klienta w chwili osobistego przyjęcia przez Klienta zamówionych towarów, jak również w chwili wydania ich przewoźnikowi z magazynu Producenta.
  W przypadku rozładunku wykonanego przez Klienta, ponosi on odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie Produktów podczas tej czynności.
 • Na Kliencie ciąży obowiązek odbioru jakościowego i ilościowego Produktów. Wady jawne należy zgłosić najpóźniej w chwili wydania Produktów Klientowi. Zgłoszenie wad jawnych powinno być stwierdzone obustronnie protokołem reklamacji podpisanym przez obie strony.
 • Wady ukryte winny być zgłoszone Producentowi jak najszybciej, jednakże w terminie nie późniejszym niż siedem dni od momentu dostawy/odbioru lub rozpakowania Produktu z palety.
  W przypadku zgłoszenia wad ukrytych Produktu popartego zdjęciem, które potwierdzi, że opakowanie Produktu było nienaruszone, po wskazanym terminie siedmiu dni, ale nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni, Klient otrzyma pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient obowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne informacje potrzebne Producentowi do usunięcia powstałych wad.
 • Wszelkie wady/uszkodzenia Produktów powstałe po lub w trakcie wypakowania z oryginalnego opakowania Producenta (np. paleta)
  nie będą podlegać zgłoszeniom reklamacyjnym i uznane zostaną za bezzasadne.
 1. PŁATNOŚCI
 2. Płatność następuje na podstawie Faktury proforma wystawionej przez Producenta.
 3. Producent jest uprawniony do pobierania płatności zaliczkowych.
 4. Płatność za Produkty i usługi z nimi związane (min. serwis) będzie odbywać się w formie przelewu na konto Producenta lub w formie gotówki z ograniczeniami przewidzianymi w art. 3 ust.3 pkt 1 Ustawy
  z dnia 2 lipca 2004 r. w swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U
  z 2004 r., nr 173, poz.1807 z późniejszymi zmianami).
 5. Terminy zapłaty dla poszczególnych Klientów będą ustalane przez Producenta indywidualnie.
 6. W przypadku braku /opóźnienia płatności od Klienta, realizacja kolejnych zamówień oraz serwisów może zostać wstrzymana, bez ponoszenia przez Producenta z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Produkty w pełnej kwocie, która została ustalona w zamówieniu.
 8. GWARANCJA
 9. ALUNEST Sp. z o. o. udziela 5 letniej gwarancji na przedmiot umowy.
 10. Na podstawie gwarancji ALUNEST Sp. z o. o. zobowiązuje się bezpłatnie wymienić wadliwy przedmiot umowy na nowy. Wymiana nastąpi poprzez dostarczenie nowego przedmiotu umowy na adres pierwotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy lub na adres siedziby Nabywcy.
  ALUNEST Sp. z o. o. przewiduje możliwość dostawy nowego przedmiotu umowy także na inny adres wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem,
  iż w takim przypadku Nabywca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów takiej dostawy.
 11. Usunięcie w ramach gwarancji wady nastąpi w najszybszym możliwym czasie, nie później jednak niż w przeciągu 30 dni liczonych od dnia uznania roszczenia gwarancyjnego przez ALUNEST Sp. z o. o.
  ALUNEST Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu usunięcia wady na wypadek powstania przeszkód niezależnych
  od ALUNEST Sp. z o. o.
  ALUNEST Sp. z o. o. zobowiązuje się również w ramach gwarancji zapewnić Nabywcy w niezbędnym zakresie wsparcie techniczne.
 12. Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy ustalonego na podstawie warunków wyrażonych w OWW.
 13. Gwarancja zapewnia niezmienną jakość Produktu pod warunkiem instalacji, montażu, złożenia i używania przedmiotu umowy zgodnie
  z jego przeznaczeniem oraz stosowanie się Nabywcy lub użytkownika końcowego do zaleceń znajdujących się w instrukcji, która jest integralną częścią dla każdego typu i rodzaju konstrukcji produkowanej przez ALUNEST Sp. z o. o.
 14. Nabywca może we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt gwarantować wobec użytkownika końcowego dodatkowe uprawnienia gwarancyjne lub rozszerzać na korzyść użytkownika końcowego postanowienia zawarte w OWW.
 15. ALUNEST Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika końcowego za oświadczenia i deklaracje inne niż te zawarte OWW, odnoszące się do przedmiotu umowy złożone przez Nabywcę lub osoby trzecie.
 16. W sytuacji, w której użytkownik końcowy pomimo wiedzy o wadzie dokonał czynności instalacyjnych lub montażowych wobec przedmiotu umowy, ALUNEST Sp. z o.o. zwolnione będzie z odpowiedzialności
  z tytułu gwarancji.
 17. Podzespoły montowane, stosowane w konstrukcjach posiadają gwarancję producenta i są rozpatrywane według gwarancji danego producenta. Dotyczy to takich komponentów jak silniki, czujniki itp.
 18. Gwarancja w szczególności nie obejmuje wad towarów lub ich części składowych, które powstały na skutek:
 19. transportu, załadunku, wyładunku, montażu lub uruchamiania towarów
 20. niewłaściwego składowania, używania lub użytkowania towarów, w szczególności niezgodnie z normami bezpieczeństwa, dokumentacją techniczno- eksploatacyjną lub innymi zaleceniami ALUNEST Sp. z o. o. dla towarów objętych zamówieniem dostępnymi na stronie www.alunest.pl .
 21. działania czynników zewnętrznych, a w szczególności pożaru, uderzenia pioruna, nadmiernie silnego wiatru, soli, kwasów, anormalnych na danym obszarze warunków pogodowych.
 22. uszkodzeń mechanicznych towarów.
 23. wprowadzenia zmian do towarów, chyba że zmiany towarów były dokonane przez ALUNEST Sp. z o. o. na zlecenie lub za zgodą wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 24. używania lub użytkowania towarów mimo dostrzeżenia wady towaru.
 25. normalnego zużycia części towarów oraz materiałów eksploatacyjnych towarów, takich jak: uszczelki, śruby, środki smarujące itp.
 26. naprawy lub regulacji towarów dokonanej przez podmiot inny niż ALUNEST Sp. z o. o.

Gwarancja nie obejmuje także nieznacznych niezgodności parametrów technicznych towarów określonych w zaakceptowanym zamówieniu
z parametrami technicznymi

 • ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE /SERWISOWE
 • Formularz reklamacyjny zamieszczony jest w karcie gwarancyjnej oraz udostępniony jest na stronie internetowej www.alunest.pl w folderze
  „do pobrania”
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać osobiście w siedzibie Producenta lub przesyłać na formularzu reklamacyjnym na adres: info@alunest.pl
 • Producent wymaga dokładnego opisu zgłoszenia reklamacyjnego (firma / numer zlecenia / numer pozycji / opis zgłaszanej reklamacji. Pomocna będzie dokumentacja fotograficzna.)
 • W przypadku zgłoszenia serwisowego należy podać dane kontaktowe wraz z adresem zgłoszonej reklamacji.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient pokrywa koszty: usunięcia usterki, wszelkich napraw, regulacji, smarowania i innych kosztów z tym związanych oraz ewentualnych noclegów i kosztów utrzymania pracowników.
 • W zakres świadczeń gwarancyjnych nie wchodzi konserwacja produktu oraz bieżące regulacje. Klient jest zobowiązany do regularnej konserwacji i regulacji.
 • Wszelkie zgłoszenia wad typu uszkodzenia mechaniczne produktów ALUNEST Sp. z o.o. po zamontowaniu nie podlegają reklamacji i będą traktowane jako reklamacje niezasadne.
 • Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Producenta nastąpiła
  na skutek działania siły wyższej, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi, deliktu lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez ALUNEST zakłócenia
  w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane działaniami władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
 • RODO

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALUNEST Sp. z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
 2. listownie na adres: Osiedle Parkowe 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
 3. przez e-mail: info@alunest.pl,
 4. telefonicznie: +48 95 751 49 58
 5. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
 6. realizacji umów /zleceń zawieranych przez Producenta ze swoimi Klientami;
 7. realizacji usług gwarancyjnych / reklamacyjnych;
 8. dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających na tle zawartych Umów. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze ugodowej, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby firmy.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w OWW i umowach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.
 3. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w OWW.